Obsah

Vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 593001  -  Drnovice

Sčítání lidu, domů a bytů 2001

 
Doprava (údaje roku 2004)
        Zastávka linky místního významu (1=ano, 0=ne) 1
 
Druhy pozemků (údaje roku 2004)
        Celková výměra pozemku (ha) 1196.5794
        Orná půda (ha) 593.0743
        Chmelnice (ha) 0.0000
        Vinice (ha) 0.0000
        Zahrady (ha) 34.3998
        Ovocné sady (ha) 4.0736
        Trvalé trávní porosty (ha) 9.5715
        Zemědělská půda (ha) 641.1192
        Lesní půda (ha) 460.0073
        Vodní plochy (ha) 5.4166
        Zastavěné plochy (ha) 31.1160
        Ostatní plochy (ha) 58.9203
 
Hospodářská činnost (údaje roku 2004)
        Počet podnikatelských subjektů celkem 450
        Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů 62
        Průmysl - počet podnikatelských subjektů 61
        Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 79
        Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 23
        Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - počet podnikatelských subjektů 108
        Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 69
        Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 1
        Školství a zdravotnictví - počet subjektů 8
        Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 39
        Státní organizace - počet subjektů 2
        Akciové společnosti - počet subjektů 3
        Obchodní společnosti - počet subjektů 17
        Družstevní organizace - počet subjektů 1
        Peněžní organizace - počet subjektů 0
        Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 319
        Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 53
        Svobodná povolání - počet subjektů 25
        Ostatní právní formy - počet subjektů 30
 
Kultura (údaje roku 2004)
        Veřejná knihovna vč. poboček 1
        Stálá kina 1
        Kulturní zařízení ostatní 1
        Sakrální stavba 1
        Hřbitov 1
 
Obecná charakteristika (údaje roku 2004)
        První písemná zpráva (rok) 1046
        Nadmořská výška (m n.m.) 256
        Katastrální plocha (ha) 1197
        Počet katastrů 1
        Počet územně technických jednotek 1
        Počet částí obce 1
 
Obyvatelstvo (údaje roku 2004)
        Živě narození celkem 25
        Muži (z narození celkem) 15
        Ženy (z narození celkem) 10
        Zemřelí celkem 16
        Muži (ze zemřelí celkem) 8
        Ženy (ze zemřelí celkem) 8
        Přirozený přírůstek celkem 9
        Muži (z přirozeného přírůstku celkem) 7
        Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) 2
        Přistěhovalí celkem 64
        Muži (z přistěhovalí celkem) 28
        Ženy (z přistěhovalí celkem) 36
        Vystěhovalí celkem 52
        Muži (z vystěhovalí celkem) 25
        Ženy (z vystěhovalí celkem) 27
        Saldo migrace celkem 12
        Muži (ze salda migrace celkem) 3
        Ženy (ze salda migrace celkem) 9
        Přírůstek/úbytek celkem 21
        Muži (z přírůstek/úbytek celkem) 10
        Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) 11
        Počet bydlících obyvatel k 31.12. 2246
        Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 1091
        Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 1155
        Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 323
        Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 712
        Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 737
        Střední stav obyvatel (k 1.7.) 2235
        Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 1086
        Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 1149
 
Peněžnictví (údaje roku 2004)
        Peněžní ústavy a jejich úřadovny 1
 
Školství (údaje roku 2004)
        Mateřská škola 1
        Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) 1
 
Sociální oblast (údaje roku 2004)
        Domy s pečovatelskou službou 1
 
Sport (údaje roku 2004)
        Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 2
        Tělocvičny (vč. školních) 1
        Stadiony otevřené 1
 
Technická vybavenost (údaje roku 2004)
        Pošta - počet 1
        Poštovní směrovací číslo 68304
        Veřejný vodovod (1=ano, 0=ne) 1
        Kanalizace s napojením na ČOV (1=ano, 0=ne) 1
        Sbor dobrovolných hasičů obce (1=ano, 0=ne) 1
        Požární nádrž (1=ano, 0=ne) 1
        Požární hydrant (1=ano, 0=ne) 1
        Městská, obecní policie (1=ano, 0=ne) 1
        Plynofikace obce (1=ano, 0=ne) 1
 
Zdravotnictví (údaje roku 2004)
        Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 1
        Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 1
        Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 1
        Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče 1