Navigace

Obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1. Název  Obec Drnovice
2. Důvod a způsob založení  Obec Drnovice je v souladu s Ústavou ČR a zákonem č. 128/2000 Sb.,o obcích, územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek , který je vymezen hranicí území obce.
Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech .
Obec Drnovice vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.
3. Organizační struktura Obecní úřad Drnovice tvoří starostka, místostarosta, a zaměstnanci Obecního úřadu zařazení do struktury Obecního úřadu Drnovic. V čele OÚ je starostka.
4. Kontaktní spojení
Adresa:
Obecní úřad Drnovice                    
Drnovice 1, 683 04
 
 Telefon
              517 353 235       ,               517 353 249       
Adresa el. pošty:
4.1 Kontaktní poštovní adresa
Obecní úřad Drnovice                    
Drnovice 1, 683 04
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obecní úřad Drnovice                    
Drnovice 1, 683 04

tel:               517 353 235       
4.3. Úřední hodiny
Pondělí a  středa     8.00 - 17.00 hodin
polední přestávka 11.30 - 12.00 hodin
4.4 Telefonní čísla tel:               517 353 235       ,               517 353 249       
4.5 Čísla faxu fax: -
4.6 Adresa Internetové stránky http://www.oudrnovice.cz
4.7 Adresa e-podatelny podatelna@oudrnovice.cz
 
4.8 Další elektronické adresy starostka@oudrnovice.cz ; mistostarosta@oudrnovice.cz
5. Bankovní spojení
KB Vyškov č.ú. 2521731/0100
6. IČ 00291731
7. DČ CZ00291731
8. Dokumenty  
8.1 Seznamy hlavních dokumentů  
8.2 Rozpočet  
9. Žádosti o informace 

Místo a způsob jak získat příslušné informace. 

  • osobně - Obecní úřad Drnovice, Drnovice 1, 683 04 
  • telefonicky - 517 353 235 
  • písemně - Obecní úřad Drnovice, Drnovice 1, 683 04 
  • elektronicky - urad@oudrnovice.cz
  • faxem -  

  

Zásady pro přijímání a vyřizování žádostí o sdělení informací v souladu se zákonem č.106/99 Sb.

Pravidla pro vyřizování stížností a petic

10. Příjem žádostí a dalších podání Pravidla pro vyřizování stížností a petic
11. Opravné prostředky  Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat.
12. Formuláře  
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací  
14. Předpisy  
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
 

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou k nahlédnutí.

Právní předpisy


Seznam platných, obecně závazných vyhlášek obce a nařízení obce.
14.2 Vydané právní předpisy  
15. Úhrady za poskytování informací
 
 
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
 
Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
16. Licenční smlouvy  
16.1 Vzory licenčních smluv  Vzor licenční smlouvy dle §14a zákonazákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ve formátu Word DOC)
16.2 Výhradní licence V současné době nejsou obcí Mutějovice poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2007 
Výroční zpráva za rok 2006 
Výroční zpráva za rok 2005 

Výroční zpráva za rok 2011 zde ke stažení