Obsah

Životní prostředí a ekologie

- pokračovat v koncepci ozelenění obce, obnovy a údržby veřejné zeleně
- dbát na čistotu obce
- řešit problémový stav potoka Drnůvka
- v návaznosti na skončené komplexní pozemkové úpravy řešit zbudování        protipovodňových opatření

Komunikace a inženýrské sítě

- pokračovat v dalších nutných opravách místních komunikací včetně               vybudování parkovacích stání a chodníků /Kašparov, Dombas, Křivda/
- řešit problematické úseky kanalizačního řadu
- pokračovat v modernizaci a obnově veřejného osvětlení
- připravit budování nové cyklostezky a tras v okolí obce směrem na               Vyškov, Pístovice, Luleč


Místní správa
- zapojovat kandidáty zastupitelstva a všechny občany do činnosti komisí
- dále rozšiřovat internetovou prezentaci obce a komunikaci OU s občany
   pro volby do obecního zastupitelstva – říjen 2014


Sport a kultura a školství
- využívání volného času dospívající mládeže
- nadále aktivně spolupracovat s vedením MŠ a ZŠ
- v návaznosti na počet dětí řešit nutnost přístavby MŠ
- stavba nové tělocvičny při ZŠ
- vést aktivně jednání k řešení situace okolo stadionu
- řešit využití prostorů budovy místního kina


Podnikatelské aktivity a bytové hospodářství
- podporovat cestovní ruch. Dále rozšiřovat informační tabule a turistické       značení
- případné nevyužité obecní prostory oboustranně výhodně poskytnout k         pronájmu či prodeji malým a drobným podnikatelům
- nadále provádět údržbu a obnovu bytového fondu


Oblast sociální
- zjistit možnosti rozšíření případné výstavby nového DPS
- pokračovat v zajišťování služeb v DPS

 


Naši energii dáme nejen do naplnění našich dalších cílů, ale i do rozvoje a údržby toho, co bylo za předchozí období vybudováno.

 

Progra


 

 

Celý volební leták ke stažení.