Obec Drnovice
Drnovice

K. životního prostředí

  • z ekologického pohledu upozorňuje na nutnost opatření pro ochranu a zkvalitňování životního prostředí v celé šíři tohoto pojmu
  • vyjadřuje se k problematice nakládání s odpady, řešení skládek odpadů
  • upozorňuje na nezákonné jednání právnických a fyzických osob v oblasti životního prostředí
  • vyjadřuje se k oblasti vodního hospodářství – zásobování pitnou vodou, řešení odpadních vod, čistota a stav vodního toku apod.
  • vyjadřuje se k problematice čistoty ovzduší na území obce, řešení zdrojů znečišťování apod.
  • vyjadřuje se k údržbě veřejné zeleně na území obce, k lividaci starých dřevin a navrhuje koncepci nové výsadby dřevin
Následující
Předchozí