Obec Drnovice
Drnovice

Zastupitelé a rada obce

 

Obecní rada

Tento výkonný orgán obce (v oblasti samostatné působnosti) má 5 členů a je ze své činnosti odpovědný obecnímu zastupitelstvu.

Rada obce je vždy tvořena starostou, zástupcem starosty a dalšími členy, zvolenými obecním zastupitelstvem na jeho ustavujícím zasedání.

 Obecní rada se schází ke schůzím podle potřeby (obvykle 2 x měsíčně). Jednání obecní rady jsou neveřejná. Z jednání obecní rady je pořizován zápis.

 

 

Obecní zastupitelstvo
 
Obecní zastupitelstvo (OZ) Drnovic má 15 členů , kteří byli řádně zvoleni v komunálních volbách.
 
Jednání OZ jsou ze zákona veřejná a řídí je zpravidla starosta. Jednání OZ se řídí platným jednacím řádem. O jednání je pořizován zápis.
 
Zastupitelstvo je usnášení schopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů (8). K přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většina hlasů (8).
Jednání OZ se konají zpravidla 1x za 3 měsíce od 18:00 hod v prostoru OÚ.
Následující
Předchozí