Obec Drnovice
Drnovice

Náplň činnosti

Činnost obecní rady:
 • Zabezpečování hospodaření obce
 • Plnění závazků zakladatele vůči založeným obecním organizacím
 • Projednávání a řešení připomínek, návrhů a podnětů zastupitelů, komisí a občanů obce
 • Zřizování a rušení komisí
 • Řízení obecního úřadu (OÚ) v oblasti samostatné působnosti.
 • Rozhodování o organizační struktuře OÚ, stanovování počtu pracovníků OÚ
 • Zabezpečování veškerých dalších otázek spadajících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazenu obecnímu zastupitelstvu
 • Přijímání peticí a zabezpečování jejich projednávání
 • V případě mimořádných událostí je oprávněna nařídit právnickým osobám poskytnutí pomoci k odstranění následků (např. havárie, povodně, …)
 • Ukládání pokut. A to za porušení obecně závazné vyhlášky, za znečišťování nebo narušování životního prostředí.

 

Činnost obecního zastupitelstva:
 •  Rozhodování o plánu územního rozvoje
 •  Schvalování územně plánovací dokumentace
 • Schvalování rozpočtu, rozpočtové změny a vyúčtování hospodaření obce
 • Schvalování obecně závazné vyhlášky ve věcech samostatné působnosti obce
 • Schvalování o nabytí převodu majetku obce
 • Rozhodování o zastavení majetku obce
 • Rozhodování o členství obce ve svazku a vystoupení z tohoto svazku
 
Část svých pravomocí může zastupitelstvo převést na obecní radu.
Následující
Předchozí