Obec Drnovice
Drnovice

Období 2006-2010

 

 • Zřízení webových stránek obce
 • Vybudování kamerového systému  
 • Realizace výstavby hasičské zbrojnice  /započato ve volebním období 2002-2006/
 • Dětské hřiště u potoka – zabudování herních prvků
 • Dokončena obměna starých osvětlovacích těles VO, nahrazena energeticky úspornějšími
 • Realizace Areálu zdraví v Zámecké zahradě /dotace 3 560 000Kč/
 • Komplexní rekonstrukce obecního bytového domu čp.564 + nástavba 4bytových jednotek /dotace 2 200 000 Kč/
 • Komplexní rekonstrukce obecního bytového domu čp. 519 vč. Zdravotního střediska / výměna oken a vstupních dveří, výměna vodoinstalace vč.odpadů, rekonstrukce elektřiny a oprava střechy
 • Generální rekonstrukce střechy na obecním bytovém domě čp.675 /Žleb/ + rekonstrukce otopné soustavy, oprava rozvodů vody, kanalizačních odpadů a výměna oken na tomto objektu
 • V rámci „Rekonstrukce a  výstavby vodohospodářské infrastruktury na okrese Vyškov“ , realizována rekonstrukce kanalizace v části obce od pohostinství u Kummerů  až na Křivdu /spoluúčast obce na financování této akce byla 5 823 000 Kč formou upsání akcií VaK, a.s./ - v rámci této akce byl natažen i  nový asfaltový povrch na místní komunikaci za kostelem a v části komunikace Křivda, v režii obce byl zrealizován úsek kanalizace v místní části Frédy-Žleb a kanalizace ul. Nová cesta /u potoka/
 • Vybudování urnových stěn na místním hřbitově
 • Výměna oken v budově obecního úřadu, úprava obřadní síně, nové vybavení kanceláří matriky a účetní
 • Kulturní dům – nové židle, záclony a závěsy, nový bar se stropním podhledem, výmalba a nátěry
 • Parkoviště vedle Kulturního domu
 • Celková rekonstrukce komunikace v místní části Trávníky
 • Oprava nevyhovujícího sociálního zařízení a šaten v tělocvičně v Kulturním domě /původní z roku 1951/ a kabinách fotbalistů /dotace 1 300 000Kč/
 • Zahájena stavba  „Rozhledna Chocholík“ / z velké části  financována z daru obci ve výši 5 mil.Kč, /
 • Postupné obnovování zeleně v obci, /např.hřbitov, okolí kostela, areál ZŠ/, v souč. době podána také  žádost o dotaci na podporu regenerace urbanizované krajiny, která řeší zeleň ve středu obce
 • Zpracována byla a podána žádost o dotaci , která řeší zeleň za   Lesní správou – zamítnuta z důvodu složitých majetkoprávních vztahů
 • Byla schválena změna územního plánu 1A /Rozhledna/ a před veřejným projednáváním / termín zatím nebyl stanoven/ je změna územního plánu 1B
 • V souvislosti se záměrem komplexního vyřešení protipovodňových a protierozních opatření v intravilánu a extravilánu obce byly zahájeny komplexní pozemkové úpravy. Náklad na ně ve výši 4 500 000 Kč je financován Pozemkovým úřadem
 • Nový chodník v prostorách před Kulturním domem
 • Výrazně se zlepšil vzhled dominantního objektu v obci – kostel sv. Vavřince- nová fasáda a věžní hodiny /finanční podíl obce cca 1300 mil.Kč/
 • Zkapacitnění potoka jeho prohloubením a vybráním 1.100 tun usazenin
 • Majetkoprávní řešení –narovnání vlastnických vztahů /především  pozemky v areálu ZŠ, některých BD , kdy ani budovy nebyly zapsány na LV obce, dále pozemků pod komunikacemi, pozemky pod tenisovými kurty -/ převody z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Jihomoravského kraje, Pozemkového fondu/
 • Finanční přispění k postupné rekonstrukci Základní školy  /výměna oken, sociální zařízení, školní nábytek – z důvodu nedořešených majetkových vztahů u pozemků v areálu ZŠ nebylo zatím možné žádat o dotace/
 • Oprava  komunikace v místní části Vrch
 • Zřízení kontaktního místa CZECH Point – dotace z EU
 • Zpracování protipovodňového plánu a pasportu místních komunikací
 • Dotace na Cisternu a Dopravní automobil pro Sbor dobrovolných hasičů z Jihomoravského kraje /  1 mil. a 500 tis.Kč/
Následující
Předchozí