Obec Drnovice
Drnovice

Období 2010-2014

 • Každoročně byla opravována část stávajících chodníků včetně silničních obrub (Vrch, Přídanky) o celkové délce 1144 běžných metrů. Náklady na opravy činily 2 228 518,- Kč
 • Opravena byla větší část mantinelů na asfaltovém hřišti za stadionem a položen nový asfalt.  Celková cena 680 464,- Kč
 • Revitalizaci prodělaly parky na návsi a pohledová clona „Za lesní správou“.  Náklady 492 698,- Kč (dotace od SFŽP 316 537,50 Kč)
 • Vystavěna byla rozhledna na Chocholíku.  Vynaložené náklady 6 488 369,- Kč z toho dar od American game s.r.o. 5 000 000,- Kč
 • Výstavba kanalizace u domů č.p. 213 a 78  (388 643,- Kč) 
 • Orientační značení  v obci (108 550,- Kč)
 • Separační přístřešky na kontejnery na tříděný odpad (193 798,- Kč z toho dar od Respono a.s. 30 154,- Kč)
 • Rekonstrukce a oprava zahrady MŠ  (350 000,- Kč)
 • Nově zbudované veřejné osvětlení u hřbitova (47 696,- Kč), nátěry a opravy sloupů VO (167 487,- Kč), pořízení  LED svítidel  na Přídanky (218 691,- Kč)
 • Opraveny byly čekárny na Žlebě a na Vrchu (24 233,- Kč)
 • Mnoho oprav a výměn bylo provedeno v kulturním domě. Výměna oken,  dveří, hlavního vchodového portálu, osvětlení.  Oprava stropu v tělocvičně, střechy, parket, vodoinstalace, elektrických i tepelných rozvodů. Dále byla opravena horní kuchyňka a malá zasedací místnost. Pořízeny byly nové židle, osoušeče rukou, pračka, stahovací roleta na schodiště. Rekonstruováno bylo jeviště (dotace od SZIF 166 071,- Kč). Celkem byla vynaložena částka 1 896 382,- Kč
 • Pro jednotku dobrovolných hasičů byly pořízeny dva automobily. IVECO Daily za 1 497 600,- Kč (smlouva uzavřena v říjnu 2010, 500 tis. Kč dotace od JMK) a Tatra 815 CAS 32 za 2 235 800,- Kč (600 tis. Kč dotace od JMK)
 • Opravena a vybavena nábytkem byla zasedací místnost OÚ a kancelář starostky (230 852,- Kč)
 • Celková rekonstrukce a nového nábytku proběhlo také v knihovně (206 053,- Kč)
 • Na opravu historicky hodnotných varhan v místním kostele přispěla obec 650 000,- Kč
 • Oprava tělocvičny základní školy (588 953,- Kč)
 • Zatepleny byly bytové domy č.p. 675 a 519 (2 187 393,- Kč)
 • Rekonstrukce kuchyně MŠ včetně vybavení + zateplení stropů (1 964 662,- Kč)
 • Zpevňovací palisádová stěna v části obce Vrch (100 777,- Kč)
 • Solární panely na ohřev vody na DPS (574 878,- Kč dotace 317 652,- Kč od MŽP a SFŽP)
 • Opravy místních komunikací  Žleb (712 000,- Kč ), Frédy (634 028,- Kč), Zákostelí (4 085 755,- Kč)
 • Vybudování pěší stezky na rozhlednu Chocholík  (248 367,- Kč)
 • Obec přispěla na dokončení komunikace a veřejného osvětlení v lokalitě „Za Mlýnem“  (1 300 000,- Kč)
 • Zbudování dětských hřišť na Žlebě (88 729,- Kč) a na Přídankách ( 147 075,- Kč)
 • Zřízení sběrného místa vysloužilého elektrozařízení (25 477,- Kč hrazeno z příspěvku Elektrowin)
 • Dokončeny byly Komplexní pozemkové úpravy
 • Pořízení nového územního plánu (507 800,- Kč)
 • Sportovní hala u ZŠ, projekt – vydáno stavební povolení (824 755,- Kč)
 • Katalogizace knihovny (67 836,- Kč dotace od ministerstva kultury 44 000,- Kč)
 • Čištení potoka Drnůvka (211 065,- Kč)
 • Ozdravný prořez stromů, kácení a likvidace pařezů (100 986,- Kč)
 • Opravy fasád na staré faře (24 500,- Kč), na staré hasičce (21 800,-Kč) a budově OÚ (36 000,- Kč)
 • Projektová dokumentace na přístavbu MŠ (235 078,- Kč)
 • Oprava vodoinstalací v budově OÚ včetně restaurace (148 695,- Kč)
 • Schodišťová plošina pro osoby se zhoršenou pohyblivostí (712 000,- Kč)
 • Na hřbitově byly vybudovány dvě nové urnové zdi a opravena fasáda hřbitovní zdi   (392 000,- Kč)
 • Obec se zapojila do svozu bioodpadu
 • Pro potřeby obce byl pořízen nový malotraktor vč. radlice na sníh, zametacího kartáče a příkopového mulčovače, zahradní traktor, plechový sklad na posypový materiál, kontejner na odpad. (789 169,- Kč)

 

 Jedná se o stručný přehled akcí většího i menšího rozsahu, za kterými je nemalé množství práce.  Věříme, že tato práce i vynaložené finanční prostředky byly směřovány ku prospěchu obce a občanů.

  V blízké budoucnosti je třeba pokračovat v akci „Tělocvična u ZŠ“.  Mnozí se pozastavují nad potřebností tohoto zařízení, ale věřte, že sportovců je v naší obci mnoho a stávající kapacita dvou malých tělocvičen již dávno nevyhovuje. Také stísněné prostory omezují různé sporty v jejich plnohodnotném rozvoji.

 Pro sport a výchovu těla dětí i dospělých jsou v obci mnohé možnosti a řešení části sportovního areálu, která je v majetku obce, tyto možnosti v mnohém rozšiřuje a v budoucnu rozšíří.

 V minulém volebním období jsme kladli důraz na snížení nákladů za energie, což bylo realizováno zateplením dvou bytových domů a tlakem na dodavatele plynu, který předložil  smlouvu o dodávkách výrazně výhodnější nežli předchozí. Zahájena byla výměna svítidel veřejného osvětlení , několik málo kusů svítidel na Přídankách vykazuje sedmdesátiprocentní úsporu.  Tím se nabízí pokračování ve výměnách i v budoucnu.

 Rozhledna na Chocholíku má svoje příznivce i odpůrce, stala se vyhledávaným cílem turistů i procházek. V letošním roce jsme nechali zbudovat zpevněnou pěší stezku k Chocholíku, tak aby byl přístupný za každého počasí.

 K popsání všech akcí a aktivit by zřejmě nestačilo pár stránek tohoto zpravodaje, spousta věcí se zdařila, ne vždy však se některé akce vyvíjely, nebo vyvíjí  směrem, kterým bychom si přáli. Patrně nejpalčivějším problémem byla dostavba komunikace „Za Mlýnem“, kdy soukromý investor dlouhou dobu váhal s uzavřením dohody s obcí a když už dohoda byla, podmínky nebyly respektovány. 

Pokračoval proces vedoucí k řešení a narovnání majetkoprávních vztahů obce, za kterým se skrývá velké množství práce. I když není zcela dokončen, ty důležité převody jsou již hotové. V loňském roce byly převedeny na list vlastnictví pozemky v areálu ZŠ, vyřešen byl převod pozemků z LV 1 na LV obce, převod pozemků pod komunikacemi a bezúplatným převodem obec získala nemovitosti od Státního pozemkového úřadu.

Těší nás, že činnost všech spolků a organizací, ať už tradičních nebo těch, které vznikly v minulém volebním období se neustále rozvíjí.

 

Věcí, které nás trápí a jejich řešení se hledá hůře:

 • Stav potoku Drnůvka, který je ale dle vyjádření správce toku naprosto vyhovující
 • V letošním roce nás po třech letech trápily přívalové deště a extrémní srážky a s vodou jsme se potýkali i v místech, co mnozí nepamatují . Opět se ukázala nutnost zbudování protipovodňových opatření, které jsou součástí dokončených pozemkových úprav, pokračování spolupráce se zemědělskou společností na plánu osevu a revize problematických úseků kanalizace. Na druhé straně nám tyto deště opět ukázaly ochotu a nasazení našich dobrovolných hasičů, našich pracovníků, pracovníků ZS, a.s. a také většinou pochopení  dané situace ze strany našich občanů
 • Vzhledem k majetkoprávním problémům, nedořešenému konkursnímu řízení,  nás stále více trápí vzhled stadionu
 • Stejně jako v jiných obcích nás trápí nevhodné chování části mládeže, které vede k ničení obecního majetku
Následující
Předchozí