Obec Drnovice
Drnovice

Orgány obce (Rada, zastupitelé, výbory...)

Tento výkonný orgán obce (v oblasti samostatné působnosti) má 5 členů a je ze své činnosti odpovědný obecnímu zastupitelstvu.

Rada obce je vždy tvořena starostou, zástupcem starosty a dalšími členy, zvolenými obecním zastupitelstvem na jeho ustavujícím zasedání.

 Rada obce se schází ke schůzím podle potřeby (obvykle 2 x měsíčně). Jednání obecní rady jsou neveřejná. Z jednání rady obce je pořizován zápis.

 

Složení:

 • JUDr. Zuzana Hermanová, starostka obce
 • Jiří Dvořák, místostarosta
 • Ing. Antonín Bastl
 • Ing. Ota Formánek, PhD.
 • Mgr. Miroslav Zemánek

 

Činnost obecní rady:

 • Zabezpečování hospodaření obce
 • Plnění závazků zakladatele vůči založeným obecním organizacím
 • Projednávání a řešení připomínek, návrhů a podnětů zastupitelů, komisí a občanů obce
 • Zřizování a rušení komisí
 • Řízení obecního úřadu (OÚ) v oblasti samostatné působnosti.
 • Rozhodování o organizační struktuře OÚ, stanovování počtu pracovníků OÚ
 • Zabezpečování veškerých dalších otázek spadajících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazenu obecnímu zastupitelstvu
 • Přijímání peticí a zabezpečování jejich projednávání
 • V případě mimořádných událostí je oprávněna nařídit právnickým osobám poskytnutí pomoci k odstranění následků (např. havárie, povodně, …)
 • Ukládání pokut. A to za porušení obecně závazné vyhlášky, za znečišťování nebo narušování životního prostředí.

Obecní zastupitelstvo (OZ) Drnovic má 15 členů , kteří byli řádně zvoleni v komunálních volbách. 

Jednání OZ jsou ze zákona veřejná a řídí je zpravidla starosta. Jednání OZ se řídí platným jednacím řádem. O jednání je pořizován zápis.

Zastupitelstvo je usnášení schopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů (8). K přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většina hlasů (8).

Jednání OZ se konají zpravidla 1x za 3 měsíce od 17:00 hod v prostoru OÚ.

 

Složení zastupitelstva:

 • JUDr. Zuzana Hermanová, starostka obce
 • Jiří Dvořák, místostarosta
 • Ing. Antonín Bastl
 • Ing. Ota Formánek, PhD.
 • Kateřina Hédlová
 • Marek Kavečka
 • Ing. Pavlína Musilová
 • Hana Setínská
 • Ing. Pavel Smutník
 • Svatopluk Smutník
 • Zdeněk Sýkora
 • Květoslava Synková
 • Mgr. Ing. Lubomír Wenzl
 • Vítězslav Zbořil
 • Mgr. Miroslav Zemánek

 

 

Činnost obecního zastupitelstva:

 •  Rozhodování o plánu územního rozvoje
 •  Schvalování územně plánovací dokumentace
 • Schvalování rozpočtu, rozpočtové změny a vyúčtování hospodaření obce
 • Schvalování obecně závazné vyhlášky ve věcech samostatné působnosti obce
 • Schvalování o nabytí převodu majetku obce
 • Rozhodování o zastavení majetku obce
 • Rozhodování o členství obce ve svazku a vystoupení z tohoto svazku

 

Část svých pravomocí může zastupitelstvo převést na obecní radu.

Finanční výbor podle zákona 129/2000 Sb.

 • provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,
 • provádí  kontrolu  hospodaření   právnických  osob  a  zařízení založených nebo zřízených obcí, nebo které na obec byly převedeny,
 • provádí  kontrolu  využití  dotací,  
 • plní  další  úkoly  ve  finanční  oblasti,  kterými  jej pověří zastupitelstvo

Složení:

předseda: Ing. Antonín Bastl ml.

Členové:

 • Ing. Ota Formánek, Ph.D.
 • Ing. Pavlína Musilová
 • Ing, Pavel Smutník
 • Zdeněk Sýkora
 • Vítězslav Zbořil
 • Mgr. Miroslav Zemánek

Kontrolní výbor podle zákona 129/2000 Sb.

 • kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady,
 • kontroluje dodržování  právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,
 • plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo

Složení:

předseda: Hana Setínská

Členové:

 • Ing. Igor Jílek
 • Vladimír Kaše
 • Nina Kavečková
 • Slavomila Kummerová
 • Ing. Et Ing. René Pippal
 • Mgr. Bc. Petra Vymazalová

Rada obce zřídila Komisi bytového a místního hospodářství jako svůj iniciativní a poradní orgán. (§122 zákona o obcích). 

Složení komise:

předseda: Zdeněk Sýkora

členové:

 • Jan Bébar
 • Ing. Lukáš Hruška

Náplň komise:

 • sleduje náklady a výnosy z hospodářské činnosti obce a kontroluje dodržování postupů při vyúčtovávní nájmů a služeb
 • zajišťuje styk mezi májemci obecních bytů a obcí
 • provádí min. dvakrát do roka prohlídky bytových domů a zjišťuje nedostaky, které je třeba řešit
 • sleduje dodržování „Pokynů pro opravy v obecních bytech“ schválených radou obce
 • sleduje legislativu týkající se problematiky bytového hospodářství
 • podílí se na inventarizaci majetku

Rada obce zřídila Komisi pro pro sport a volný čas jako svůj iniciativní a poradní orgán.(§122 zákona o obcích). 

Složení komise:

předseda: Ing. Silvie Kunhartová

členové:

Karel Alturban

Libor Čtvrtníček

Jiří Handl

Ing. Pavlína Musilová

Vítězslav Zbořil

Ing. Pavel Zouhar

Rada obce zřídila Komisi sociální a kulturní jako svůj iniciativní a poradní orgán. (§122 zákona o obcích). 

Složení komise:

předsedkyně: Květoslava Synková

členové:

 • Jan Dvořák
 • Kateřina Hédlová
 • Slavomila Kummerová
 • Helena Paráčková
 • Ladislava Růžičková
 • Mgr. Zdeňka Vartová

Náplň komise:

 • provádí kontrolní návštěvy v domě pečovatelské služby
 • kontroluje kvalitu sociálních služeb na území obce
 • poskytuje stanoviska k podnětům a stížnostem v obkasti sociálních služeb
 • vyjadřuje se k návrhům na pronájem uvolněných bytů v domě pečovatelské služby
 • členové komise navštěvují občany při příležitosti významných životních jubileí
 • organizují společenská setkání a kulturní akce pro občany, zejména důchodce
 • navštěvují drnovické občany umístěné v domovech důchodců a jiných pečovatelských zařízeních
 • v případě potřeby posuzuje z hlediska sociálního potřebnost poskytnutí obecního bytu
 • podílejí se na inventarizaci majetku

Rada obce zřídila Komisi životního prostředí jako svůj iniciativní a poradní orgán.(§122 zákona o obcích). 

Složení komise:

předseda: Ing. Martina  Jurová

členové:

 • Ing. Jiří Bébar
 • MUDr. Jaroslav Dvořák
 • Jana Dvořáková
 • Pavel Hladík

Náplň komise:

 • navrhuje opatření pro ochranu a zkvalitňování životního prostředí v obci v celé šíři tohoto pojmu
 • vyjadřuje se k problematice nakládání s odpady, řešení skládek odpadů
 • upozorňuje na zjištěné nezákonné jednání právnických a fyzických osob v oblasti životního prostředí
 • vyjadřuje se k oblasti vodního hospodářství – zásobování pitnou vodou, řešení odpadních vod, čistotě a stavu vodního toku, spolupracuje na tvorbě protipovodňového plánu, apod.
 • vyjadřuje se k problematice čistoty ovzduší na území obce, řešení regulace a omezení zdrojů znečišťování, apod.
 • vyjadřuje se k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce, k požadavkům o kácení stromů mimo les, navrhuje koncepci nové či náhradní výsadby dřevin
 • iniciuje aktivity k ochraně a udržitelnosti výskytu zejména chráněných rostlin a živočichů  
 • vyjadřuje se k problematice plošné i kvalitativní ochrany zemědělské půdy

Virtuální prohlídka

VP

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání
Následující
Předchozí