Obec Drnovice
Drnovice

Potřebuji si vyřídit - Multistranka

Platba poplatku za komunální odpad v roce 2024

Poplatky stanoveny obecně závaznou vyhláškou obce Drnovice č.4/2021.

Správce poplatku: Obecní úřad Drnovice, Drnovice č.p.1

Výše poplatku: 720,- Kč / rok

- na fyzickou osobu přihlášenou v obci Drnovice nebo

- na vlastníka nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Termín splatnosti poplatku:      j e d n o r á z o v ě   do  30. 4. 2024

Způsob platby poplatku:

- bezhotovostní platbou od 1.1.2024 na účet č.: 25 21 731 / 0100 
  variabilní symbol:    1337,
  specifický symbol:    číslo popisné domu, ve kterém je poplatník přihlášen k pobytu,
  poznámka:                příjmení a jméno poplatníka.
           

Platbu lze provést za více osob současně prostřednictvím společného zástupce (tzv. hromadná platba), např. člena rodiny, vlastníka domu.

Po připsání platby poplatku na učet obce Drnovice bude známka za svoz odpadu doručena do 10-ti dnů do schránky na adresu trvalého pobytu poplatníka v obci Drnovice. V případě platby za neobydlený dům bude známka za svoz odpadu doručena do schránky na adresu neobydleného domu v obci Drnovice.                   

 

- ve výjimečných případech, pokud nemá poplatník možnost bezhotovostní platby lze uhradit poplatky hotově v době úředních hodin v kanceláři obce od 1.2. 2024

 

Platba poplatku ze psů v obci Drnovice v roce 2024

Poplatky stanoveny obecně závaznou vyhláškou obce Drnovice č.2/2021.

Správce poplatku: Obecní úřad Drnovice, Drnovice č.p.1

Výše poplatku:       150,- Kč za 1.psa a rok
                                    200,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

Termín splatnosti poplatku:      j e d n o r á z o v ě   do  30. 4. 2024

Způsob platby poplatku:

- bezhotovostní platbou od 1.1.2024 na účet č.: 25 21 731 / 0100 
   variabilní symbol:       1341,
   specifický symbol:       číslo popisné domu, ve kterém je držitel psa přihlášen k pobytu,
   poznámka:                  příjmení a jméno držitele psa.
         

 

- ve výjimečných případech, pokud nemá poplatník možnost bezhotovostní platby lze uhradit poplatky hotově v době úředních hodin v kanceláři obce od 1.2. 2024.

Ověření podpisu a kopie

 • ověření pravosti podpisu /legalizace/
 • ověření shody opisu nebo kopie s listinou /vidimace/                                                                 

K ověření pravosti podpisu je potřeba:

 • listina, na níž má být podpis ověřen
 • průkaz totožnosti osoby, jejíž podpis bude ověřen

Poplatek činí 50,- Kč za každý ověřený podpis.

Ověření se provádí v kanceláři obecního úřadu. K ověření se dostaví osoba, jejž podpis má být ověřen, osobně. Ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů je možno požádat pověřenou pracovnici o ověření na jiném místě, např. v domácnosti /pouze v katastrálním území obce/

 K ověření shody opisu nebo kopie s listinou je potřeba doložit:

 • originál listiny, z níž je proveden opis nebo kopie pro ověření shody
 • opis nebo kopie této listiny / kopii je možno zhotovit na obecním úřadě/

Poplatek činí 30,- Kč za každou i započatou stránku originálu.

Matriční agenda

Obecní úřad vystavuje:

 • rodné listy a jejich kopie
 • oddací listy a jejich kopie
 • úmrtní listy a jejich kopie
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

 

Přihlášení / Odhlášení - trvalý pobyt

 

Přihlášení k trvalému pobytu

Přihlášení se provádí osobně na úřadě v úřední hodiny.

Pro přihlášení přineste s sebou níže uvedené doklady:

 • platný občanský průkaz
 • doklad o vlastnictví nemovitosti, do které se chcete přihlásit, jste-li jejím vlastníkem
 • pokud bydlíte v pronájmu, nájemní smlouvu
 • nejste-li vlastníkem nemovitosti ani nájemníkem, souhlas vlastníka nemovitosti s Vaším přihlášením k pobytu buď formou jeho podpisu do evidenční karty na OÚ nebo jeho písemným souhlasem s úředně ověřeným podpisem. Vlastník nemovitosti musí své vlastnictví doložit a prokázat svoji totožnost.

Správní poplatek činí 50,- Kč /osoba starší 15-ti let/

Odhlášení z trvalého pobytu

Z trvalého pobytu v obci budete odhlášeni automaticky prostřednictvím centrální evidence obyvatelstva,po přihlášení se k trvalému pobytu na nové adrese.

Přidělení čísla popisného nebo evidenčního:

Žadatel doloží: 

 • písemnou žádost
 • kolaudační rozhodnutí předmětné stavby s vyznačením nabytí právní moci
 • geometrický plán pro zaměření novostavby

 Na základě těchto dokladů vydá obecní úřad Rozhodnutí o přidělení čísla popisného

Řízení podle stavebního zákona

Pro obec Drnovice zajišťuje výkon státní správy podle stavebního zákona na úseku územního řízení a stavebního řádu Stavební úřad Městského úřadu Vyškov.

Od února 2008 můžete na Obecním úřadě v Drnovicích získat ověřené výpisy z centrálních evidencí v rámci projektu Czech POINTČeský podací ověřovací informační Národní terminál.  

V současnosti kontaktní místa CzechPOINT poskytují tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí:

 • Obchodní rejstřík                                                                    
 • Živnostenský rejstřík
 • Katastr nemovitostí

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria nutná pro vyhledání svého požadavku.

     u výpisu z obchodního a živnostenského rejstříku : IČ

     u výpisu z katastru nemovitostí: katastrální území, parcelní číslo, příp. číslo popisné.

Výpisy z neveřejných evidencí:

 •  Rejstřík trestů

k vydání ověřeného výpisu z rejstříku trestů, je třeba podepsat písemnou žádost, doložit svoji   totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem.

 

Výpisy jsou poskytovány za poplatek:

     cena za 1. stranu cena za každou další i započatou
Obchodní rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Živnostenský rejstřík  100,- Kč 50,- Kč
Katastr nemovitostí   100,- Kč 50,- Kč
Rejstřík trestů          50,- Kč ----

 

 

 

 

 

 

 


Více informací získáte na www.czechpoint.cz  

Následující
Předchozí