Obec Drnovice
Drnovice

Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD

ROZHLEDNY CHOCHOLÍK  

 

 rozhl

 

 

Zastupitelstvo obce Drnovice schválilo na svém zasedání konaném dne 11.01.2011 usnesením č. 8 tento provozní řád.

Provozní řád nabývá účinnosti dne 01.04.2011

 1. Rozhledna Chocholík slouží veřejnosti bezplatně. Rozhledna nemá žádnou obsluhu. Rozhledna je dle potřeby pod dvojím uzamčením prostřednictvím ochranného dřevěného plotu s brankou a uzamykatelné mříže u vstupů do schodišť rozhledny. 

 1. Provozní doba rozhledny je bez omezení, vyjma situací uvedených v bodu 10. 

 1. Vyhlídka se koná na vlastní odpovědnost a nebezpečí.  

 1. Počet osob, které najednou pobývají na rozhledně, je omezen na 40. Při hromadných návštěvách musí být na každých 15 nezletilých osob na vyhlídkové plošině alespoň jedna zodpovědná osoba, starší 18 let, která bude konat nad skupinou dozor. Tato osoba je povinna se seznámit s tímto provozním řádem a obeznámit s ním i osoby, nad kterými koná dozor.  

 1. Vstup dětí do 12-ti let je dovolen jen s doprovodem osoby starší 18-ti let, plně právně způsobilé a svéprávné. 

 1. Návštěvníci jsou povinni vystupovat a sestupovat pouze po schodišti. Přednost na schodišti mají sestupující osoby. Na schodišti se osoby vyhýbají na podestách a osoby pohybující se po schodišti v jednom směru nemohou jít vedle sebe. Návštěvníci jsou povinni mít na nohou vhodnou obuv, bez vysokých podpatků či kluzké podrážky.  

 1. Při výstupu, sestupu a pobytu na ochozu rozhledny je zakázáno lezení po jiných k tomu neurčených částech konstrukce, vyklánění, skákání, lezení, úmyslné rozhoupávání rozhledny skupinami osob, manipulování, ničení a poškozování konstrukcí a jejich částí, kouření, pití alkoholu a odhazování odpadků a jakýchkoli předmětů ze schodiště a z ochozu.  

 1. Na rozhlednu není povolen vstup osobám podnapilým a osobám pod vlivem návykových látek. Taktéž není povolen vstup osobám se zdravotními potížemi či jiným omezením.  

 1. Je zakázáno:

 • nahýbat se a vyklánět přes zábradlí schodiště a vyhlídkové plošiny
 • házet a spouštět jakékoliv předměty z rozhledny
 • zdržovat se v prostoru rozhledny a jejího okolí před, během a těsně po bouřce
 • vodit do objektu psy a jiná zvířata nebo je nechat volně pobíhat v blízkém okolí rozhledny
 • psát, malovat nebo jinak poškozovat konstrukci rozhledny
 • rušit hlukem nebo jinak obtěžovat ostatní návštěvníky rozhledny a jejího okolí
 • manipulovat s otevřeným ohněm nebo rozdělávání ohně v blízkosti rozhledny
 • stanovat v bezprostředním okolí rozhledny
 • používat rozhlednu k jiným účelům než ke kterým je určena
 • násilně vstupovat do objektu, ukládat nebo vyvěšovat na něm jakékoli předměty
 1. Vstup v nočních hodinách, za snížené viditelnosti (šera a mlhy), za námrazy, přítomnosti sněhu na schodišti či ochozu, silného větru, deště nebo bouřky, je přísně zakázán. Pokud návštěvník za těchto nepříznivých podmínek na rozhlednu vstoupí, činí tak zcela na svoji odpovědnost a výrobce ani majitel neručí za jeho zdraví ani bezpečnost.   

 1.  Při výstupu a sestupu po schodech je nutno dbát zvláštní opatrnosti, zvláště je nutno se přidržovat zábradlí, nepředbíhat, netlačit se.  

 1. V případě jakéhokoliv nebezpečí či nouze je každý návštěvník povinen neprodleně informovat provozovatel rozhledny.

Při mimořádných událostech volejte :

 • Provozovatel: Obec Drnovice, Drnovice 1, 683 04 -tel. 517 353 235
 • Policie - tel.158
 • Hasiči - tel.150
 • Záchranná služba - tel.155    

 

 1. Osoby, které poruší povinnosti vyplývající z tohoto provozního řádu, budou postihovány za přestupek, pokud nezavdá příčinu k přísnějšímu postihu. 

 1. Obec Drnovice může svým usnesením stanovit, že užívání rozhledny je za úplatu a s obsluhou a při déle trvajících nepříznivých podmínkách může provozovatel vstup na rozhlednu uzamknout. Stav objektu kontrolují odpovědní zástupci obce Drnovice nebo společnosti STAEG, spol. s r.o.  a  Strojírny Bohdalice, a.s..  

  


Provozovatel:


OBEC DRNOVICE

Drnovice 1, 683 04

Tel.  517353235

Fax. 517353249

Email: podatelna@oudrnovice.cz

www.drnovice.eu

 

 

 

 

Následující
Předchozí